Lời chúc Xuân của Trưởng lão Giác DũngXuân về khắp cả không gian

Hoa đua mở hội ngập tràn niềm vui

Từ miền ngược đến miền xuôi

Nhà chưng lộc mới ngọt lời hòa minh.