Ta ...


Tất cả với ta, ta cùng tất cả, đều liên lạc mật thiết với nhau, bằng một lẽ sống. (Tổ sư Minh Đăng Quang)