Tương lai chưa... đau

Lối sống tiêu thụ thiếu cân nhắc đặt nền tảng trên quan niệm cho rằng mọi thứ điều là công cụ để sử dụng và môi trường là một dạng sản phẩm. Thái độ này nuôi dưỡng tính ích kỷ, thói xem thường và tạo ra đau khổ. Ngược lại, theo Phật giáo, tất cả chúng sanh đều có bản tính tỉnh giác, vũ trụ nơi chúng ta đang sống là một thế giới tỉnh giác với một nền văn hóa hài hòa và biết đủ.
Con người chỉ thường cân nhắc đến sự thay đổi cuộc sống của mình khi hoàn cảnh bắt buộc, chứ họ không thay đổi dựa trên sự suy lý và tấm lòng vị tha. Trước hiện trạng thay đổi khí hậu hiện nay, một khi những hiện tượng nguy hại đã diễn ra, con người sẽ có động cơ để thay đổi, nhưng khi đó đã muộn rồi.
Giác Kiến dịch


--------
The Future Doesn’t Hurt…Yet
Unchecked consumerism operates on the premise that others are only instruments to be used and that the environment is a commodity. This attitude fosters unhappiness, selfishness, and contempt. On the other hand, the Buddhist view that all sentient beings are endowed with buddha nature, and the universe in which they live is a buddha-field, shapes a culture of harmony and contentment.
People usually only consider changing their way of living when they are forced to do so by circumstances, not by rational and altruistic thinking. But in the case of climate change, once the dramatic events have occurred, and people become motivated to change things, it will be too late.
Matthieu Ricard
Nguồn: Chưa rõ, nhặt lại trong máy cũ.