Mở rộng lòng từ hơn nữa

Làm thế nào để giảm bớt xung đột trên hành tinh này? Đặt câu hỏi này với cấp độ cá nhân là: Làm thế nào tôi có thể giao tiếp với người đã từng làm tổn thương mình hoặc tổn thương người khác? Tôi phải giao tiếp như thế nào để không gian được mở ra và cả hai người đều bắt đầu tiếp xúc được với những suy nghĩ sáng suốt căn bản mà cả hai cùng có? Tôi phải giao tiếp như thế nào để những điều tưởng chừng như đã đông lạnh, không thể giải quyết được, và những xung đột lâu năm bắt đầu trở nên mềm ra và sự trao đổi với lòng bi mẫn bắt đầu thực hiện được?

Bắt đầu với việc sẵn sàng cảm nhận những gì bạn đang trải nghiệm. Hãy sẵn sàng thiết lập một mối quan hệ đầy lòng bi mẫn với những phần xấu của mình, những điều mà mình cảm thấy không nên có. Nếu bạn sẵn sàng, thông qua thiền định, tập tỉnh thức ghi nhận không chỉ những tâm trạng thoải mái, mà cả những khổ đau trong tâm. Thậm chí, nếu bạn chỉ mong muốn giữ tâm tỉnh thức và cởi mở với những gì bạn đang cảm nhận, để ghi nhận và thừa nhận những cảm nhận ấy trong từng giờ phút trong khả năng có thể của bạn, thì khi đó sẽ bắt đầu có những thay đổi.
Pema Chodron 
Thuỷ Dung dịch