Tâm


To let the circumstances dictate one's state of mind is human;
To let the mind dictate the circumstances is sage.
( Pháp sư Thánh Ngiêm)

Tâm chuyển theo cảnh là phàm phu:
Cảnh chuyển theo tâm là thánh hiền.
(Thích Hải Châu dịch Việt)