Đạo sư đích thực

Vị đạo sư đích thực là vị đạo sư có khả năng chỉ cho mình thấy được cái mà mình đi tìm đang nằm trong bản thân của mình...
Một ông thầy giỏi là một ông thầy giúp cho mình thấy được ông thầy trong bản thân mình.
The best teacher is the teacher who can help you find the teacher within yourself.
                                                                                       Thầy Thích Nhất Hạnh