Nhớ Thầy

Trưởng lão Giác DũngNhận đời manh áo bát cơm
Dâng đời bằng cả tấm lòng thanh cao

*
*    *Nhớ Thầy

- Thầy ơi Thầy đã trở về?
- Làn gió thoảng hoa bồ-đề đó con!
                                                
Phương Thảo Am, 4 giờ sáng ngày 24/2/Giáp Ngọ
Giác Kiến,